pijl

Privacyverklaring De Jonge Dikkert BV

Dit is de privacyverklaring van Restaurant De Jonge Dikkert BV, hierna ook: “De Jonge Dikkert BV”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door De Jonge Dikkert BV.

Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden: het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties, facturaties, elektronische bevestigingen van reserveringen te sturen en identificatiedoeleinden. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleindenVoor het aanspreken met de juiste titel
 • Om elektronische bevestigingen van de reserveringen te kunnen sturen
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”): Uw toestemming. De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer): Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratie: Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen): Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Cameraopnamen: Maximaal 4 weken na de opnamen
Social Media log in gegevens: Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek.
Correspondentie: Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adres: Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag:  Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens: Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure: Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”
 • Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.
 • In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

De Jonge Dikkert BV
Amsterdamseweg 104a
1182 HG Amstelveen
info@jongedikkert.nl
020 6433333

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 12 oktober 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

© 2024 -

Digital4uPrivacy verklaringContact